Chat with us, powered by LiveChat

贏在一個0的輪盤

\"三年心血六萬學費的輪盤經!\"
 

贏在一個0的輪盤

 

 

在1,2,3 區 各壓10 (或者20 )個碼,如果贏就退兩級(2個碼)沒贏得兩個區分別加以個碼。在0區始終保持1(或者2)個碼,必贏!!!! 

1區          2區         3 區       0 區      

20            20          20         2

18            21          21         2

16            22          22         2

17            20          23         2 字串5 

18            21          21         2

19            19          22         2

20            20          20         2

贏!!!!!!!!